Arrest van 8 december 2022 (C-694/20) van het Hof van Justitie van de Europese Unie betreffende de DAC6

Bij arrest van 8 december 2022 (C-694/20), in de zaak van onder meer de Belgian Association of Tax Lawyers, vertegenwoordigd door mr. Philippe Malherbe, heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie het Belgische Grondwettelijk Hof geantwoord: Het Vlaamse decreet tot omzetting van de DAC6 schendt het in artikel 7 van het Handvest van de grondrechten neergelegde recht op privacy door de advocaat te verplichten derden aan te spreken om hen te herinneren aan hun meldingsplicht met betrekking tot “grensoverschrijdende constructies”. In de persmededeling van het Hof wordt uiteengezet dat de verplichting voor een advocaat om de andere betrokken intermediairs in kennis te stellen niet noodzakelijk is en in strijd is met het recht op eerbiediging van de communicatie met zijn cliënt. Deze specifieke bescherming van het beroepsgeheim van advocaten wordt gerechtvaardigd door het feit dat advocaten een fundamentele taak hebben in een democratische samenleving, namelijk justitiabelen verdedigen.